Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Сафрiс Ф.А.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)
 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24088809
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04074, м. Київ, Лугова,16
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 430-31-60 (044) 430-32-56
6. Електронна поштова адреса
elpo@nbi.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 73(1826) 16.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці elpo.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: Емiтент не випускав процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi), iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, тому таблицi «Процентнi облiгацiї», «Дисконтнi облiгацiї», «Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї», «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)», «Iнформацiя про похiднi цiннi папери», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними паперами)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН)», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами))» не заповненi. За звiтний перiод емiтент не здiйснював викуп власних акцiй, тому таблиця «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» не заповнена. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї. Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, участi створеннi юридичних осiб не брав. Рейтингова оцiнка не проводилась, намiрiв не було. Осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) немає. Корпоративний секретар не обирався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
сер. ААБ № 527011
3. Дата проведення державної реєстрації
25.03.1996
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
232260
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
34
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
22.19 Виробництво iнших гумових виробiв
15.20 Виробництво взуття
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
10. Органи управління підприємства
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв; - правлiння; - ревiзiйна комiсiя; - наглядова рада. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 29 березня 2013 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
300711
3) поточний рахунок
26007060841371
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
вiдсутнiй

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/н д/н 01.01.1900 д/н 01.01.1900
Опис Лiцензiї (дозволи) - вiдсутнi

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Послугами рейтингового агенства не користувалися уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники (учасники) юридичнi особи - вiдсутнi д/н д/нУкраїна д/н д/н 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи в кiлькостi 204 осiб д/н д/н д/н 100
Усього 100

{C} {C} {C} {C}

V. Інформація про посадових осіб емітента

{C}

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сафрiс Фелiкс Абрамович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 687701 30.01.1998 Мiнське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1937
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ЕЛПО", генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.03.2011 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 50 Попереднi посади: ЗАТ "ЕЛПО", генеральний директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння - Заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попов Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 986633 03.11.1998 Днiпровське РУГУ МВС України в М. Києвi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ЕЛПО", технiчний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.03.2011 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ЗАТ "ЕЛПО", технiчний директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гудим Вiктор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 956345 22.10.1998 Харкiвське РУГУ МВС країни в м. Києвi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ЛАКМА", комерцiйний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.03.2011 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7 Попереднi посади: ЗАТ "ЛАКМА", комерцiйний директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соломаха Вiталiй Арсентiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 286222 18.12.1999 Подiльське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Технiчний Дирректор ПАТ «ЕЛПО»
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.03.2011 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статуом та Положенням про Наглядоу раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 42 Попереднi посади: Технiчний Дирректор ПАТ «ЕЛПО» Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривенко Наталья Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 900559 04.06.2002 Шевченкiвське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер по пiдготовцi кадрiв, ЗАТ «ЕЛПО»
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.03.2011 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 Попереднi посади: Iнженер по пiдготовцi кадрiв, ЗАТ «ЕЛПО» Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кришень Лариса Хасанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 132598 23.03.1999 Мiнське РУГУ МВС України вм. Києвi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник лабораторiї ЗАТ «ЕЛПО» з 1997 р.
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.03.2011 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 34 Попереднi посади: Начальник лабораторiї ПАТ «ЕЛПО» Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор акцiонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мухомор Тетяна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 428251 01.03.1997 Подiльське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер ЗАТ "ЕЛПО" з 1997р.
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.03.2011 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 0 Попереднi посади: бухгалтер ЗАТ "ЕЛПО" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршова Ганна Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 175644 19.08.1999 Мiнське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1942
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер ЗАТ "ЕЛПО" з 1998р.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.01.1998 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 Попереднi посади: бухгалтер ЗАТ "ЕЛПО" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

{C} {C} {C} {C}

{C} {C}

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Правлiння Сафрiс Фелiкс Абрамович СН 687701 30.01.1998 Мiнське РУГУ МВС України в м. Києвi 28.04.2011 33 0.14208 33 0 0 0
Член Правлiння - Заступник Голови правлiння Попов Юрiй Миколайович СН 986633 03.11.1998 Днiпровське РУГУ МВС України в М. Києвi 28.04.2011 3 0.01292 3 0 0 0
Член Правлiння Гудим Вiктор Володимирович д/н д/н 01.01.1900 д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Соломаха Вiталiй Арсентiйович СО 286222 18.12.1999 Подiльське РУГУ МВС України в м. Києвi 28.04.2011 18091 77.89116 18091 0 0 0
Член Наглядової ради Кривенко Наталья Григорiвна СО 900559 04.06.2002 Шевченкiвське РУГУ МВС України в м. Києвi 28.04.2011 4 0.01722 4 0 0 0
Член Наглядової ради Кришень Лариса Хасанiвна СО 132598 23.03.1999 Мiнське РУГУ МВС України вм. Києвi 28.04.2011 4 0.01722 4 0 0 0
Ревiзор акцiонерного товариства Мухомор Тетяна Олександрiвна СН 428251 01.03.1997 Подiльське РУГУ МВС України в м. Києвi 28.04.2011 12 0.05167 12 0 0 0
Головний бухгалтер Єршова Ганна Петрiвна д/н д/н 01.01.1900 д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Усього 18147 78.13227 18147 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

{C} {C} {C} {C} {C}

{C} {C}

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
юридичнi особи вiдсутнi д/н д/н м. Київ д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Соломаха Вiталiй Арсентiйович СО 286222 18.12.1999 Подiльське РУГУ МВС України в м. Києвi 28.04.2011 18091 77.89116 18091 0 0 0
Усього 18091 77.89116 18091 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

{C} {C} {C}

{C} {C}

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.03.2013
Кворум зборів** 78.86
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секоетаря зборiв та затвердження складу лiчильної комiсiї. 2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Звiт наглядової ради про роботу за 2012рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiтпро висновки Ревiзора за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку або покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 7.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не було Результати розгляду питань порядку денного: Затвердженi звiт Голови правлiння, звiт наглядової ради, звiт Ревiзора. Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс за 2012 рiк. Затверджено збиток за 2012 рiк в сумi 38,00 тис. грн. Затвердженi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013-2014 роки.

{C} {C} {C}

{C} {C}

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 3.23 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Опис За результатами дiяльности за 2013 рiк на пiдприємствi був прибуток 75 тис.грн. але на початок року непокритi збитки минулих рокiв складали 735тис.грн. отже дивiденти не нараховувались в зв’яку з непокритими збитками. В звя’зку з трансформацiєю фiнансової звiтностi МФСЗ за 2013 рiк виник прибуток за рахунок додаткового капiталу (дооцiнка). Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

{C} {C} {C}

{C} {C}

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34045290
Місцезнаходження 04655 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Полярна, 20, лiтера А, офiс 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності сер. АЕ № 286642
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 500-1607
Факс (044) 5000-1608
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна установа здiйснює облiк прав на цiннi папери акцiонерiв емiтента на пiдставi договору з емiтентом № 102-Е вiд 01.04.2011року.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-6540
Факс (044) 279-1322
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Глобальний сертифiкат депоновано в депозитарiї ПАТ "НДУ". Послуги емiтенту надаються на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ АФ “Украудит ХХI – Київщина“
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30160928
Місцезнаходження 08132 Україна Київська Києво-Святошинський м. Вишневе вул. Жовтнева, 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1985
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палатаУкраїни
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (04598) 7-14-72
Факс 390-76-64
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Перевiрка проводилась згiдно з Договором на аудиторську перевiрку вiд 30.12.2013 року, № А-20-13/16.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.2011 104/10/1/11 ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000114615 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 23226 232260 100
Опис На органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася. Намiрiв включення до лiстингу цiнних паперiв не було. Додаткової емiсiї не було.

XI. Опис бізнесу

Перереєстрацiя ЗАТ "ЕЛПО" на ПАТ "ЕЛПО" згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдбулася в 2011р..
В структурi ПАТ "ЕЛПО" вiдокремлених пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств та представництв немає i не передбачається.
Середньооблiкова чисельнiсть 34 працiвникiв т.ч. 3 за сумiсництвом та 3 особи працюють на умовах неповного дня. Фонд оплати працi за рiк1761,1 тис.грн. 2013г. 1497,1 тис.грн. 2012г. Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента; ФОТ збiльшився на 264 тис.грн. , який спрямований на забезпечення потреб емiтента.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдриємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, вiдсутнi.
Згiдно з облiковою полiтикою на пiдприємствi метод амортизацiйних нарахувань прямолiнiйний , а метод оцiнки вартостi запасiв середньозважений по однорiдним запасам, та за вартiстю запасiв перших за часом надходжень.
Основними видами продукцiї є гума товарна, гумотекстильне полiмерне взуття. Ринок збуту на Українi. Основним ризиком дiяльностi пiдприємства є конкуренцiя та пiдвищення цiн на сировинуi енергоносiї. Пiдприємство впроваджує новi технологiї за рахунок нових заказiв.
Данi вiдсутнi.
Вчинення значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 10-25 вiдсоткiв вартостi активiв) у 2013 роцi не здiйснювалось.
Виробничi потужностi та обладнання використовуються на 60% i знаходяться по вул. Луговiй, 16
Основною проблемою, яка впливає на бiзнес являється конкуренцiя.
вiдсутнi
Згiдно з обраною полiтикою пiдприємство фiнансується за рахунок господарської дiяльностi.
Укладених та не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Полiпшення фiнансового стану за рахунок розширення асортименту виробiв.
Дослiдження i розробки вiдсутнi.
Судовi справи на пiдприємствi вiдсутнi.
основнi фактори, що впливають на дiяльнiсть емiтента, - конкуренцiя та пiдвищення цiн на сировину i енергоносiї.

{C} {C}

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

{C}

{C} {C}

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3200 3185 0 0 3200 3185
будівлі та споруди 1736 1700 0 0 1736 1700
машини та обладнання 1209 1225 0 0 1209 1225
транспортні засоби 119 112 0 0 119 112
інші 136 148 0 0 136 148
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3200 3185 0 0 3200 3185
Опис Будiвлi та споруди переданi з балансу на баланс в 1996р. Знос з початку експлуатацiї 1349 тис.грн., що являє собою 79% Машини та обладнання – знос 1169 тис.грн., що дорiвнює 95% Транспортнi засоби – знос 70 тис.грн., що дорiвнює 63 % Iншi – знос 117 тис.грн., що дорiвнює 79 % Обмежень використання майна не вiдбулось

{C} {C}

{C} {C}

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 971 896
Статутний капітал (тис. грн.) 232 232
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 232 232
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 739 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 739 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 664 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 664 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

{C}

{C} {C}

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 459 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 17 X X
Усього зобов'язань X 476 X X
Опис: д/н

{C} {C}

{C} {C}

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гума невулканiзована 125,3 3325.8 98.4 129,3 3414.3 97.3

{C} {C}

{C} {C}

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 35.6
2 Заробiтна плата з нарахуванням 45.8
3 Операцiйнi витрати iншi 18

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

{C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C}

{C} {C}

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ “Украудит ХХI – Київщина“
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30160928
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1985 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 104 П 000104 20.05.2013 до 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “ЕЛПО” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Головi правлiння ПАТ “ЕЛПО”, Власникам цiнних паперiв 1. Основнi вiдомостi про емiтента 1.1 Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство “ЕЛПО”. Скорочена назва: ПАТ “ЕЛПО” 1.2 Код за ЄДРПОУ: 24088809 1.3 Мiсцезнаходження: вулиця Лугова, 16, м. Київ, 04074. 1.4 Дата державної реєстрацiї: 25.03.1996 р. (свiдоцтво про державну реєстрацiю видано Оболонською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 0691 0700 0900 5178). 2. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ “ЕЛПО”, що додається: фiнансова звiтнiсть, складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, яка включає: ? Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.13 р.; ? Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк; ? Звiт про власний капiтал за 2013 рiк; ? Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк; ? Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. Аудит було здiйснено вiдповiдно до: ? Мiжнародних стандартiв аудиту; ? Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 року за № 1358/20096). 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яку ми висловлюємо вiдповiдно до вимог МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». 5. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 5.1. Облiковою полiтикою товариства не передбачено визначення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв, тобто суми коштiв або вартостi iнших активiв, яку пiдприємство очiкує отримати при лiквiдацiї необоротних активiв пiсля закiнчення термiну їх корисної експлуатацiї, що є порушенням вимог МСФЗ, оскiльки згiдно з п. 53 МСБО 16 «Основнi засоби», суми активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. Крiм того, п. 51 МСБО 16 передбачено, що лiквiдацiйну вартiсть на термiн корисної експлуатацiї активу слiд переглядати принаймнi на кiнець кожного фiнансового року. 5.2. Ми не приймали участi i не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв та iнших статей балансу, проведеною перед складанням рiчної звiтностi, оскiльки ця дата передувала заключенню нами договору на аудиторську перевiрку. 5.3. Залишки фiнансової звiтностi на початок звiтного перiоду мiстять виправлення, якi суттєво не впливають на фiнансову звiтнiсть поточного перiоду. 6. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подана ПАТ “ЕЛПО” станом на 31 грудня 2013 року, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився, на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 7. Iнша допомiжна iнформацiя 7.1 Вартiсть чистих активiв Вартiсть чистих активiв товариства на 31.12.13 р., визначена згiдно з «Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485, складає 971 тис. грн. Ця сума перевищує величину статутного капiталу на 739 тис. грн., тобто вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам частини третьої ст. 155 Цивiльного кодексу України. 7.2 Суттєвi невiдповiдностi Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. 7.3 Значнi правочини Вартiсть активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк складає 1447 тис. грн. Вчинення значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 10-25 вiдсоткiв вартостi активiв) у 2013 роцi не здiйснювалось. 7.4 Стан корпоративного управлiння Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства. Станом на 31.12.2013 року акцiями товариства володiло 240 акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства “ЕЛПО” здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 9 Статуту, затвердженого 31 березня 2011року (протокол № 2); - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол № 1 вiд 29 березня 2013 року). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв; - правлiння; - ревiзiйна комiсiя; - наглядова рада. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 29 березня 2013 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв повиннi проводитись в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» – до 30 квiтня. Останнi щорiчнi загальнi збори товариством були проведенi 29 березня 2013 року, протокол № 1. Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2013 рiк. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. На дату надання цього звiту, ревiзiйною комiсiєю товариства, перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк ще не проводилась. Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора – ТОВ АФ «Украудит ХХI – Київщина» не проводилось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту, але з урахуванням обставин, якi викладено вище, не в повному обсязi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», 2) «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24.13.2013 за № 2180/24712. 7.5 Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час аудиту було проаналiзовано чинники ризику, пов’язанi з можливими викривленнями фiнансової звiтностi, а саме: ? високий рiвень конкуренцiї або насичення ринку; ? високий ступiнь незахищеностi вiд швидких змiн законодавства; ? значний спад споживчого попиту та збiльшення банкрутств в економiцi в цiлому; ? новi облiковi, законодавчi та нормативнi вимоги; ? операцiї з пов’язаними сторонами; ? використання дiлових посередникiв; ? незвичайнi або складнi угоди, особливо укладенi на кiнець звiтного перiоду; ? застосування неналежних засобiв для мiнiмiзацiї в цiлях оподаткування доходiв; ? вiдсутнiсть повної та своєчасної iнвентаризацiї активiв та зобов’язань. Нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилок на рiвнi фiнансового звiту через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища для отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Iнформацiя, отримана внаслiдок процедур оцiнки ризикiв i пов’язаних з ними заходiв контролю, використовувалась нами як аудиторськi докази для пiдтвердження оцiнок ризикiв суттєвого викривлення. 8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 8.1 Назва суб’єкта аудиторської дiяльностi: ТОВ АФ “Украудит ХХI – Київщина“. 8.2 Код за ЄДРПОУ 30160928. 8.3 Дата реєстрацiї – 04.09.1998 р. Свiдоцтво видане Києво-Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв 1 339 120 0000 002 086. 8.4 Лiцензiя № 001985 вiд 23.09.1998 р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1985 вiд 26.01.2001 р. 8.5 Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв № П000104 вiд 21.05.2013 року . 8.6 Юридична адреса та мiсцезнаходження: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 23. 8.7 Тел.: (04598) 7-14-72, факс: 390-76-64 8.8 Перевiрку проведено: ? аудитором Федкевич Г.I. (сертифiкат серiї А №000824 вiд 29.02.1996 р.). 9. Основнi вiдомостi про умови договору на аудиторську перевiрку 9.1 Пiдстави для проведення перевiрки: ? Закон України “Про аудиторську дiяльнiсть ” в редакцiї вiд 14.09.06 р. № 140-V; ? Договiр на аудиторську перевiрку вiд 30.12.2013 року, № А-20-13/16. 9.2 Початок перевiрки 03.03.2014 р. Закiнчення перевiрки 11.03.2014 р. Додатки: Додаток 1 – Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.13 р. (Ф.№1); Додаток 2 – Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк (Ф.№2); Додаток 3 – Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк (Ф.№3); Додаток 4 – Звiт про власний капiтал за 2013 рiк (Ф.№4). Додаток 5 – Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. Директор ТОВ «Украудит ХХI – Київщина» Аудитор Г. I. Федкевич (сертифiкат серiї А № 000824 вiд 29.02.96 р.) 11.03.2014 року

{C} {C}

Інформація про стан корпоративного управління

{C} {C} {C} {C} {C} {C}

{C} {C}

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 2 1
2 2012 1 0
3 2013 1 0
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні
 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

{C}

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні
 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н
 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X
 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

{C}

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Так Ні
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


{C} {C}

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н
 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) вимоги чинного законодавства
 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

{C}

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

{C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C}

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО» за ЄДРПОУ 24088809
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.19
Середня кількість працівників 34
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Лугова,16, м. Київ, Оболонський, 04074, Україна, (044) 430-31-60
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
{C}

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 232 264 0
первісна вартість 1011 1519 1505 0
знос 1012 1287 1241 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 220 218 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 40 40 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 42 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 492 564 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 242 231 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 115 31 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 8 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 2 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 250 218 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 111 364 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 30 39 0
Усього за розділом II 1195 756 883 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1248 1447 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 232 232 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1399 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -735 739 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 896 971 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 69 119 0
за розрахунками з бюджетом 1620 105 162 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 54 0
за розрахунками зі страхування 1625 54 59 0
за розрахунками з оплати праці 1630 104 119 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 20 17 0
Усього за розділом IІІ 1695 352 476 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1248 1447 0
 
Примітки д/н
Керівник Сафрiс Ф. А.
Головний бухгалтер Єршова Г. П.
{C}

{C}

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО» за ЄДРПОУ 24088809
(найменування)
{C}

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3634 3647
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2618 ) ( 2937 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1016

710
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2587 2551
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2768 ) ( 2644 )
Витрати на збут 2150 ( 104 ) ( 101 )
Інші операційні витрати 2180 ( 448 ) ( 419 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

283

97
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 7 57
Інші доходи 2240 40 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 127 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 238 ) ( 40 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

92

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 13 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -17 -25
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

75

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 38 )
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 75 -38
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1952 2508
Витрати на оплату праці 2505 1811 1552
Відрахування на соціальні заходи 2510 705 664
Амортизація 2515 34 50
Інші операційні витрати 2520 968 953
Разом 2550 5470 5727
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 23226 23226
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 23226 23226
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 75 38
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 3.23 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 3.23 0
 
Примітки д/н
Керівник Сафрiс Ф. А.
Головний бухгалтер Єршова Г. П.

{C} {C}

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО» за ЄДРПОУ 24088809
(найменування)
{C}

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

3634

3647
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 2634 2608
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2356 )

( 2630 )
Праці 3105 ( 1213 ) ( 1229 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 777 ) ( 726 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1663 ) ( 1571 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 66 ) ( 21 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 193 78
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 7 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 7 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 46 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 60 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 253 78
Залишок коштів на початок року 3405 111 33
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 364 111
 
Примітки д/н
Керівник Сафрiс Ф. А.
Головний бухгалтер Єршова Г. П.

{C} {C}

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО» за ЄДРПОУ 24088809
(найменування)
{C}

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
 
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО» за ЄДРПОУ 24088809
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

 
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 232 1399 0 0 -735 0 0 896
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 -1399 0 0 1399 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 232 0 0 0 664 0 0 896
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 75 0 0 75
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 75 0 0 75
Залишок на кінець року 4300 232 0 0 0 739 0 0 971
 
Примітки д/н
Керівник Сафрiс Ф. А.
Головний бухгалтер Єршова Г. П.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ЕЛПО» за 2013 рiк Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, законодавством України та Наказом по пiдприємству " ПРО ОРГАНIЗАЦIЮ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ У ВIДПОВIДНОСТI З МIЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI № 62 вiд 28.12.2012р. Протягом року зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. 1.Баланс (звiт про фiнансовi стан) Вiдомостi викладенi у розрiзi поточних та непоточних (довгострокових) активiв та зобов'язань пiдприємства. Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю. Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та непоточнi (довгостроковi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв”. До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої лiквiдностi. 1.1. Необоротнi активи ( непоточнi активи ) Всi iншi активи, крiм поточних, визнанi непоточними. 1.1.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи Щодо усiх груп та видiв основних засобiв пiдприємство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї. Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов'язанi витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 “Основнi засоби”. Для нарахування амортизацiї пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, що дозволяє податкове законодавство України, що дозволено п. 26 П(С)БО 7. Цей метод амортизацiї не вiдповiдає МСБО 16. Тобто амортизацiя основних засобiв нараховується на пiдставi ставок, визначених п. 8.6 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств”. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля. Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не проведений з причини того, що вiдсутня оцiнка незалежним експертом справедливої вартостi основних засобiв. Спираючись на те, що МСФО 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцiнювати об'єкти основних засобiв на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть обмеженого звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової звiтностi (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсної вартостi основних засобiв та документальне пiдтвердження облiкових даних, нами прийнято рiшення не здiйснювати коригування амортизацiйних вiдрахувань. Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена у табл. 1 (тис. грн.). Табл. 1 Основнi засоби за видами 01.01.2013 31.12.2013 Будiвлi, споруди Первiсна вартiсть 1736 1700 Знос 1374 1349 Остаточна вартiсть на дату балансу 362 351 Житловий фонд невиробничого призначення Первiсна вартiсть Знос Остаточна вартiсть на дату балансу Машини та обладнання Первiсна вартiсть 1209 1225 Знос 1157 1169 Остаточна вартiсть на дату балансу 52 56 Транспортнi засоби Первiсна вартiсть 119 112 Знос 107 70 Остаточна вартiсть на дату балансу 12 42 Iнструменти, приладдя, iнвентар та iншi Первiсна вартiсть 136 148 Знос 114 117 Остаточна вартiсть на дату балансу 22 31 ОСНОВНI ЗАСОБИ — ВСЬОГО Первiсна вартiсть 3200 3185 Знос 2752 2705 Остаточна вартiсть на дату балансу 452 482 Зменшено на остаточну вартiсть житлового фонду Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Первiсна вартiсть 27 11 Знос 27 11 Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 Всього за рядком Балансу Довгостроковi активи / Основнi засоби 452 482 Прирiст (зменшення) балансової вартостi за рiк 30 Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв По балансу первiсна вартiсть власних основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв на кiнець року складає 3198 тис. грн., їх амортизацiя (знос) складає 2716 тис. грн., залишкова вартiсть на 31.12.2013 року становить 482 тис. грн. . За станом на 31.12.2013 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 “Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть”, вiдсутнi. У 2013 роцi вибуття основних засобiв склало 119 тис. грн., вiдомостi за групами наведено у табл. 2. Табл.2 № п/п Групи основних засобiв Первiсна (переоцiнена) вартiсть, грн. Знос, грн. 1 Будiвлi та споруди 72 58 2 Транспортнi засоби 45 45 3 Iнструменти 2 2 4 Iншi основнi засоби 5 МНМА Iндексацiя, переоцiнка балансової вартостi основних засобiв не проводились. Пiдприємство не має iнвестицiйної нерухомостi. Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв. Пiдприємством прийняте рiшення щодо визначення очiкуваних термiнiв корисної експлуатацiї, та внесення змiн до наказу про облiкову полiтику щодо визначення методу нарахування амортизацiї (зносу) вiдповiдно до вимог МСБО 16 у 2011 роцi. Розглядається можливiсть проведення незалежної оцiнки справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. 1.1.2. Нематерiальнi активи Нематерiальних активiв пiдприємство не має. . 1.1.3. Iнвестицiї Довгострокових фiнансових iнвестицiй не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Оборотнi активи (поточнi активи) Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначенi для використання у виробництвi або для реалiзацiї протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу. 1.1.4. Запаси Визнання та первiсна оцiнка запасiв вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики i ведеться за купiвельними цiнами. Вартiсть транспортно-заготiвельних витрат кожного мiсяця розподiляється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 “Запаси”. Виробничi запаси на 31.12.2013 року складають 231 тис. грн., що на 11 тис. грн. менше, нiж станом на 31.12.2012 року. Запаси у незавершеному виробництвi вiдсутнi. Розшифровка за видами запасiв надана у балансi. Запаси зменшилися за рахунок продажу та списання на ремонт механiзмiв. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi для всiх видiв запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 “Запаси”. Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. Протягом 2013 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались. 1.1.5. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 р. складає 31 тис. грн., зменшилась на 84 тис. грн. у порiвняннi iз значенням на 1.01.2013 року. Основнi дебiтори наведенi у табл. 3. Табл. 2 Дебiтор Сума, тис. грн. Предмет заборгованостi ТОВ МБТКП “ КРЕДО” 7 Комун.послуги ТОВ ТК МАНIТУ 4 Комун.послуги ТОВ САВIТ - ПРОФ 6 Комун.послуги СПД ГАЛИЧ 8 Опер.аренда ДП IЗАЛАЙН 6 Комун.послуги Пiдприємство очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом 2014 року. Резерв сумнiвних боргiв нарахований в сумi 30,0 тис.грн.. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 218 тис. грн., зменшилась у порiвняннi з даними на 1.01.2013 р. на 32 тис.грн. 1.1.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти за станом на 31.12.2013 р. зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637. Грошовi кошти у банках i касi пiдприємства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2013 р. становлять 364 тис. грн. Грошовi кошти в путi вiдсутнi. Обмеження права пiдприємства на користування грошовими коштами у 2013 роцi вiдсутнi. 1.1.7. Iншi активи Iншi оборотнi активи представленi сумою податкового кредиту з податку на додану вартiсть. 1.2. Витрати майбутнiх перiодiв Витрат майбутнiх перiодiв не має. 1.3. Вiдомостi про власний капiтал Пояснення щодо даних, наведених у цьому роздiлу Балансу, наданi у роздiлi 4 “Звiт про змiни у власному капiталi”. 1.4. Довгостроковi зобов'язання Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим за 12 мiсяцiв, не визначенi. Довгострокових фiнансових зобов'язань на 31.12.2013 р.немає довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня. Вiдстроченi податковi зобов'язання на 31.12.2013р. становлять 42,0 тис.грн.. Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнi. 1.5. Довгостроковi зобов’язання (поточнi зобов'язання) Зобов'язаннями визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та його економiчних вигiд. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями пiдприємства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1. 1.5.1. Кредиторська заборгованiсть Поточна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) складає 119 тис. грн., та збiльшилась на 50 тис. грн. в порiвняннi зi станом на 31.12.2012 року. Основнi кредитори наведенi у табл. 4. Табл. 3 Постачальники матерiалiв Постачальники iнших послуг Кредитор Сума, тис. грн. Кредитор Сума, тис. грн. -ДП IЗАЛАЙН 15- ТОВ ПОБЕДИТ-IНСТРУМЕНТ 4 ТРЕЙТIНГ КО 8 ТОВ “ЛЯПКО” 72 ТОВ ТВОЙ СПОРТ 6 ТОВ КЛАРК 14 Iншi поточнi зобов’язання складають 17 тис. грн., у порiвняннi зi значеннями на 1.01.2013 р. зменшились на 3 тис. грн. та складаються з таких рахункiв: – розрахунки з рiзними дебiторами та кредиторами — 17 тис. грн.; – розрахунки з пiдзвiтними особами вiдсутнi Зобов'язання у складi груп вибуття вiдсутнi. 1.5.2. Зобов'язання Заборгованiсть по виплатi заробiтної плати складається з поточної 119 тис.грн. Заборгованiсть за внесками на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування є поточною i складає 59 тис. грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями вiдсутня. Короткостроковi кредити банкiв на 31.12.2013 р. вiдсутнi. Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет за станом на 31.12.2013 р. становять 162 тис. грн., в тому числi по розрахункам: ? податок на добавлену вартiсть — 56 тис. грн., ? податок на прибуток — 54 тис. грн., ? збiр за спецiальне використання водних ресурсiв — 0,3 тис. грн., ? оренда землi – 51 тис.грн. В цiлому валюта балансу пiдприємства за 2013 рiк збiльшилась на 199 тис. грн. 2. Звiт про фiнансовi результати Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi вимог МСФЗ. Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про фiнансовi результати. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання. Звiт складено за призначенням витрат. 2.1. Операцiйна дiяльнiсть Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї (робiт, послуг) вiдображається в момент виконання робiт та надання послуг i за 2013 рiк складає 3634 тис. грн. У звiтному перiодi доход отриманий вiд: – реалiзацiї робiт — 3634 ти За статтею “Iншi операцiйнi доходи” вказано доход вiд операцiйної аренди 2101 тис.грн. та надходження за комунальнi послуги 486 тис.грн. За статтею "Iншi доходи" вказано доход вiд реалiзацiї основних засобiв — 7 тис. грн. У статтi “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг)” вiдображена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї i товарiв, яка складається з виробничої собiвартостi послуг, що була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних i виробничих витрат. Елементи операцiйних витрат у складi собiвартостi розшифрованi додатковими рядками у звiтi. Усього собiвартiсть реалiзованої продукцiї за елементами витрат iз вищезазначеними коригуваннями становить 547 0тис. грн. Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням пiдприємства, у 2013 роцi склали 2768 тис. грн.та витрати на збут – 103 тис.грн. Iншi витрати —238 тис. грн. Склад витрат наведено у табл. 5. Табл. 4 Витрати на Збут таАдмiнiстративнi тис. грн. Iншi витрати, тис. грн. Витрати на заробiтну плату з вiдрахуваннями 1639 Витрати вiд вибуття основних засобiв 24 Послуги 461 Послуги 14 Матерiальнi витрати 82 Матерiальнi витрати 105 Розрахунково-касове обслуговування 8 Витрати за рах. Чист.приб. 95 Амортизацiя 15 Всього iнших витрат 238 Податки - всього 667 В тому числi: - плата за землю 661 Списання сумнiвної заборгованостi 23 -Єдиний податок Комунальнi послуги 404 - екологiчний податок. Аморт.нарахування 21 448 Всього адмiнiстративних витрат 2872 Всього iнших операцiйних витрат Прибуток вiд операцiйної дiяльностi за 2013 рiк становить 92 тис. грн. Реструктуризацiя дiяльностi пiдприємства не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi. Фiнансових витрат за 2013 рiк не має. Iншi витрати — 238 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати –448 тис.грн. Сума пртбутку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування у 2013 роцi — 92 тис. грн. Прибуток вiд звичайної дiяльностi пiдприємства за 2013 рiк становить 92 тис. грн. Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались. Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до Концептуальної основи мiжнародних стандартiв: ? дооцiнка основних засобiв (МСБО 16) — не здiйснювалась; ? прибутки та збитки вiд переоцiнки фiнансових активiв для продажу (МСБО 39) вiдсутнi; ? рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32) — подiї не вiдбувались. 3. Звiт про рух грошових коштiв Звiт грошових коштiв за 2013 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi. 3.1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу. Сукупнi надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2013 р. склали 6268 тис. грн. Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi — 6075 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2013 рiк становить -193 тис. грн. (витрати). Вiдсутнi вiдомостi щодо надходження (вибуття) грошових коштiв внаслiдок судових справ. 3.2. Рух коштiв у результатi неоперацiйної дiяльностi Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства включає грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв — 60 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства у 2013 роцi становить 60 тис. грн.(надходження). Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включає наступнi статтi: – отриманих позик — немає – погашення позик не мало мiсця. Чистий рух коштiв за звiтний 2013 рiк — 253 тис. грн. (дохiд). Залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. становить 364 тис. грн. 4. Звiт про власний капiталi Статутний капiтал становить 232260 (двiстi тридцять двi тисячi двiстi шiстдемят ) грн., який роздiлений на 23226 простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї складає 10,0 грн. Засновником пiдприємства є фiзичнi особи, яким належить 100% акцiй пiдприємства. Статутний капiтал сплачений у сумi 232260 грн., у повному обсязi. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не передбаченi. Операцiй з акцiонерами, виплат акцiонерам у 2013 роцi не вiдбувалося. Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2013 р. становить - 739 тис. грн. Загальна сума власного капiталу пiдприємства становить на 31.12.2013 р. 971 тис. грн., протягом збiльшилася на 75 тис. грн. (прибуток вiд звичайної дiяльностi). 5. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” не проведено. 6. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24 Протягом 2013 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. Протягом 2013 року пiдприємством операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось. 7. Подiї пiсля дати балансу Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань пiдприємства вiдсутнi. Голова правлiння Сафрiс Ф.А. Гол. Бухгалтер Єршова Г.П.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

{C}