Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017 року

Публічне акціонерне товариство «ЕЛПО» (код ЄДРПОУ 24088809, місцезнаходження: 04074, м.Київ, вул.Лугова, 16) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 березня 2017 року за адресою: м.Київ, вул.Лугова, 16, адмінбудівля, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.30 до 12.00 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 3 березня 2017 року.

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

  1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Кришень Л.Х. - голова комісії, Рудзевич К.А.,Логвинову Т.О.– члени комісії.
  2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати головою чергових загальних зборів ПАТ «ЕЛПО» – Соломаху Віталія Арсентійовича та секретарем чергових загальних зборів ПАТ «ЕЛПО» – Кривенко Наталію Григорівну.
  3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
  4. Звіт правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
  5. Звіт Наглядової ради товариства про діяльность Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності товариства за 2016 рік.
  6. Звіт Ревізійної комісії товариства про діяльность Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про результати роботи товариства за 2016 рік.
  7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2016 рік.
  8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: Затвердити прибуток за 2016 рік в сумі 402,1 тис.грн., не покритий збиток в сумі 102,0 тис.грн. Девіденти не виплачувались.
  9. Затвердження передавального акту Товариства. Проект рішення: Затвердити передавальний акт ПАТ «ЕЛПО» до ТДВ «ЕЛПО» майно, прав та обов’язки. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних чергових загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до річних чергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за місцезнаходженням товариства: м.Київ, вул..Лугова, 16, каб. інженера по підготовці кадрів, у робочі дні ( з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у відповідальної особи – Кривенко Наталії Григорівни.

Для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: elpo.com.ua

Довідки за телефоном (044) 430-06-08 ПАТ «ЕЛПО». Наглядова рада Товариства Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано № 23(2528) 03.02.2017, Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.