Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 21.04.2017 року

Публічне акціонерне товариство «ЕЛПО» (код ЄДРПОУ 24088809, місцезнаходження: 04074, м.Київ, вул.Лугова, 16) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року  за адресою: м.Київ, вул.Лугова, 16, адмінбудівля, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів (їх  представників) відбудеться з 11.30 до 12.00 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 14 квітня 2017 року.

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

  1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Логвинова Т.О. - голова комісії, Рудзевич К.А.,Цесаренко В.Г.– члени комісії.
  2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати головою чергових загальних зборів ПАТ «ЕЛПО» – Соломаху Віталія Арсентійовича та секретарем чергових загальних зборів ПАТ «ЕЛПО» – Кривенко Наталію Григорівну.
  3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
  4. Звіт правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
  5. Звіт Наглядової ради товариства про діяльность Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності товариства за 2016 рік.
  6. Звіт Ревізора про діяльность Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про результати роботи товариства за 2016 рік.
  7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2016 рік.
  8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: Затвердити прибуток за 2016 рік в сумі 402,1 тис.грн., не покритий збиток в сумі  102,0  тис.грн. Девіденти не виплачувались.
  9. Затвердження передавального акту Товариства. Проект рішення: Затвердити передавальний акт по передачі майна, прав та обов’язків від ПАТ «ЕЛПО» до ТДВ «ЕЛПО» станом на 20 квітня 2017 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до чергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за місцезнаходженням товариства:  м.Київ, вул.Лугова, 16, у робочі дні ( з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – секретаря наглядової ради Кривенко Наталії Григорівни.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  elpo.com.ua.

Довідки за телефоном (044) 430-06-08  ПАТ «ЕЛПО».

Комісія з припинення Товариства            

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів опубліковане  в журналі Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 50 від 15.03.17р.

Для того, щоб мати право зареєструватись та приймати участь у голосуванні, потрібно відкрити рахунок у цінних паперах.  По даному питанню звертатись до ТОВ «НВП «Магістр».

Місцезнаходження:  04655, м.Київ, вул.Полярна, буд.20 літера «А», поверх 1, офіс 6

 Тел./факс: (044) 500-16-07(08)